De vaste plek (met flexibele breng-en haaltijden)
Normaliter komen de kinderen bij ons op één of meerdere vaste dagen. Deze dag ligt dan vast voor uw kind. De breng- en haaltijden geeft u zelf van te voren aanin uw ouderscherm. Dit kan zelfs 12 uur van te voren nog verzet worden. Online dus te regelen vanaf uw werkplek. Ook kunt u via sms aangeven dat de file te lang is of de vergadering toch uitloopt. Uw kind blijft dan langer en dat is geen probleem, mits u dit zelf (tijdig) regelt of aangeeft.
Mocht het echter voorkomen dat u op een andere dag of een dag extra mag werken dan bieden wij nog meer "maatwerk".Dit regelt u zelf via het online reserveringssysteem. U geeft zelf de dag en tijd aan in uw reserveringssysteem. Hierover wordt u geinformeerd tijdens het intake gesprek.

De flex-plek (Flexibele urenopvang)

Flexibel maar niet grenzeloos; Eerst kindgericht dan vraaggericht. Een belangrijke eigenschap en voorwaarde van de kinderopvang op maat, die de Dassenburcht biedt. Naast de reguliere plaatsen heeft de Dassenburcht ook per leeftijdsgroep, flexibele plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De flexibiliteit uit zich ook in een vrije indeling van de week voor de opvang van uw kind(eren). U bepaalt tijdig in overleg wanneer u uw kind brengt en haalt. En zelfs een weekje overslaan behoort tot de mogelijkheden. Ideaal voor mensen werkzaam in zorg. Ook een combinatie met andere oppasvormen zijn hierdoor mogelijk. Ook hier geldt alleen betalen van de afgenomen uren.

Opvang bij ziekte
Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen eigenlijk het kinderdagverblijf niet bezoeken. Een kind dat echt ziek is, is thuis het beste af. Een ziek kind kan op het kinderdagverblijf de aandacht niet krijgen van de groepsleiding, die het thuis wel krijgt. Regels en afspraken omtrent ziekte van uw kind zijn omschreven in het protocol zieke kinderen en medicijnen. Dit protocol ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.Zieke kinderen worden bij ons niet doorberekend.

Opvang kwetsbare kinderen:
Binnen de "Dassenburcht"is ook plek voor kinderen die extra zorg behoeven. Wij willen kinderen en ouders de mogelijkheden aanbieden voor plaatsing en opvang van kinderen die behoren tot de groep "kwetsbare kinderen".
Onder kwetsbare kinderen verstaan wij kinderen die in hun ontwikkeling stagnatie ondervinden door eigen aanleg, gezins- en/of omgevingsfactoren. Hierbij valt te denken aan kinderen met:

 • een handicap
 • een chronische ziekte
 • emotionele en/of gedragsproblemen
 • een ontwikkelingsachterstand
 • een problematische thuissituatie

Uitgangspunten opvang kwetsbare kinderen: 

 • Het belangrijkste uitgangspunt bij de opvang van kwetsbare kinderen is de aansluiting bij de mogelijkheden van het kind. Het belang van het kind staat dus voorop. Er moet per kind in overleg met ouder(s) afzonderlijk bekeken worden of binnen onze locaties de juiste opvang geboden kan worden
 • De opvang van kwetsbare kinderen vindt plaats binnen de reguliere opvangmogelijkheden van de kinderopvang. Het kind moet binnen de geplaatste vorm van opvang passen en niet een zodanige (extra) zorg vragen welke niet binnen de reguliere opvang gegeven kan worden. Hierbij kan het gaan om lichamelijke, medische en/of pedagogische zorg. Er kan wel kritisch gekeken worden naar de uitgangspunten leeftijd en minimum aantal dagdelen.
 • De kinderen die tot deze groep behoren kunnen vragen om een bijzondere zorg en/of bijzondere aanpak. Op twee manieren komen we in aanraking met kwetsbare kinderen:
  - aanmelding waarbij sprake is van plaatsing van een kwetsbaar kind
  - constatering van een ontwikkelingsstagnatie tijdens de plaatsing
 • De intern begeleidster zal samen met het team de plaatsing zorgvuldig afwegen en begeleiden. Blijkt naderhand dat het geplaatste kind niet op de juiste plek zit, dan zal er vanuit de Dassenburcht in gesprek met de ouders het advies komen de plaatsing te beëindigen en zo mogelijk gezocht worden naar een passende oplossing.

Voor meer specifieke voorwaarden verwijzen wij naar de leveringsvoorwaarden.