Samen met de ouders deelt het kinderdagverblijf de zorg over hun kind(eren). Hierdoor is de intensieve samenwerking met ouders en kinderdagverblijf een logische vervolgstap. De Dassenburcht staat voor een open communicatie van ouders naar directie en/of pedagogisch medewerkers. Korte lijnen, met denken in oplossingen is waar wij voor staan en gaan . Wij staan open voor positieve en versterkende feedback.

KDV/BSO de Dassenburcht heeft per locatie een eigen oudercommissie. De oudercommissie bestaat momenteel uit gemiddeld 2 ouders per locatie. Ook is er gekeken naar de samenstelling riching ouders uit de opvang van 0 tot 4 jaar en de BSO.Beide doelgroepen zijn vertegenwoordigd.

Eigen oudercommissie;
Kinderdagverblijf de "Dassenburcht" heeft meerdere locaties. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie met onder andere een voorzitter en secretaresse. Tevens heeft elke oudercommissie een eigen reglement. De mogelijkheid bestaat ten alle tijden dat een OC zelfstandig kan functioneren. Hierdoor vervallen niet de gezamenlijke vergaderingen. Deze zijn bedoeld voor de organisatie van de informatieve bijeenkomsten. Nieuwe ouders worden bij de aanmelding op de hoogte gebracht middels een brief over de oudercommissie. Tevens heeft de OC. een eigen widget, waarbij nieuws, notulen en de vergaderdata vermeld worden. Een planbord op elke locatie laat de OC - ouders zien middels naam en foto. En er is een eigen mailadres voor de ouders die ook aangegeven staat op dit bord.
Gezamenlijk vergaderen; • De oudercommissies van alle locaties vergaderen tevens gezamenlijk. • Er is voor de gezamenlijk vergadering een centrale voorzitter gekozen in verband met het voorzitten van de OC vergadering. • Deze vergaderingen zijn gemiddeld 3 tot 4 keer op jaar basis. • De datum van elke vergadering en de goedgekeurde notulen worden in de widget van de oudercommissie geplaatst. • Ouders kunnen, na aanmelding via het mailadres aanwezig zijn bij een deel van de vergadering. Daarna gaat de OC weer in besloten vorm verder. • De OC momenteel bezig gaat met het verbeteren van de inhoud van de OC.

Het is een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van alle ouders en kind(eren) van de "Dassenburcht". Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht de Dassenburcht te adviseren over de volgende onderwerpen:
pedagogisch beleidsplan / voedingsaangelegenheden / risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid / openingstijden / klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie / prijs van de kinderopvang / kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

Mailen met de oudercommissie kan via;
Locatie Ane / Lutten - ocane@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
Locatie Gramsbergen - ocgramsbergen@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
Locatie Hardenberg - ocbaalderveld@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl

Locatie Heemse / Bergentheim - ocheemse@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
Locatie De Krim - ocdekrim@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl

De oudercommissie heeft een eigen document. Deze ligt ter inzage op alle locaties in de oudermap.